Theme: Aksesibilidad at Karapatan ng mga Taong may Kapansanan: Daan Tungo sa Sustenableng Kinabukasan na Walang Maiiwan
(English version) Persons with Disabilities Accessibility and Rights: Towards a Sustainable Future where No One is Left Behind

for more information visit ncda.gov.ph